سموم شیمیایی، سموم ارگانیک، کودهای شیمیایی، اصلاح کننده‌های خاک